Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Punktacja osiągnięć w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

(po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej)


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - 200.

 • Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc wyniki z j.polskiego, matematyki przez 0,35 oraz języka obcego przez 0,3).
 • Za ocenę z j. polskiego i trzech pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę:

  • 18 - celujący
  • 17 - bardzo dobry
  • 14 - dobry
  • 8 - dostateczny
  • 2 - dopuszczający
 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7

 • Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim - 3

Za osiągnięcia dodatkowe maksymalnie 18 punktów*:

 • Na szczeblu ponadwojewódzkim:

  • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Na szczeblu wojewódzkim:

  • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za osiągnięcia w zawodach z wiedzy, sportowych, artystycznych:

  • na szczeblu międzynarodowym
  • na szczeblu krajowym
  • na szczeblu wojewódzkim
  • na szczeblu powiatowym

UWAGA!!! Osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Przedmioty punktowane w V Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze

 • język polski i matematyka do każdej klasy

dodatkowo:

 • biologia i chemia do klasy biomedycznej
 • geografia i język obcy do klasy ekonomiczno - językowej
 • historia i biologia do klasy humanistycznej
 • fizyka i informatyka do klasy politechnicznej
 • biologia i fizyka do klasy bioinżynierskiej
 • historia i geografia do klasy medialno - społecznej