Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze


Wstęp

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmio-tów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interne-towej szkoły www.vlo.zgora.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostęp-ności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2021-01-31

W V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze dla strony www.vlo.zgora.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnospraw-nych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.vlo.zgora.pl spełnia wymagania w 91.74 %.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie www.vlo.zgora.pl

 • Strona www.vlo.zgora.pl jest responsywna.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób sła-biej widzących. Zastosowano czcionkę bezszeryfową, ułatwiającą czytanie tekstów na monitorach i smartfonach.
 • Druki do pobrania dostępne na stronie są w znacznej części umieszczane są w formatach umożliwiających ich edytowanie.
 • Linki są podkreślone oraz podświetlone, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kamilla Jur
 • E-mail: sekretariat@vlo.zgora.pl
 • Telefon: +48 68 470 70 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostęp-nienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze
 • Adres:
  ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat@vlo.zgora.pl
 • Telefon: +48 68 470 70 13

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne V Liceum Ogólnokształcące nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zachodnie brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadza-jącego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyż-sze piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Trzy takie ogólnodostępne miejsca znajdują się w pobliżu wejścia do szkoły.

Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzysta-nia z tej możliwości należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora szkoły.