Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Stołówka

Informacje na temat obiadów szkolnych

Opłatę za korzystanie ucznia z obiadów w stołówce szkolnej uiszcza się z góry w terminie podanym na stronie szkoły, przelewem na rachunek:

26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 • Cena obiadu - 6,00 zł
 • Opłata za obiady za maj 2024 wynosi 78,00 zł (13 obiadów)
 • Wpłaty do 26.04.2024 r.

W treści przelewu proszę podać: :

imię i nazwisko ucznia oraz, jeśli uczeń nie je obiadów codziennie, za jakie dni jest wpłata, (np. poniedziałki i piątki albo bez śród, itp.), tak, żeby było wiadomo, za ile i za jakie dni jest wpłata.

Wpłatę pomniejszany o ewentualne nieobecności ucznia na obiedzie w danym miesiącu lub zgłoszone nieobecności za miesiąc poprzedni.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto, co umożliwi nam wpisanie ucznia na listę.

Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.


Wszelkich informacji na temat płatności za obiady udzielają:

 • intendent szkoły - Zofia Matysiak , tel. 684707025
 • kierownik gospodarczy - Jolanta Haziak, tel. 684707024

Zasady korzystania ze stołówki od 1 września 2022 r.:

 

 1. Zaleca się spożywanie drugiego śniadania w stołówce szkolnej, która będzie dezynfekowana po każdej przerwie.
 2. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 3. Zmienia się organizację wydawania obiadów. Obiady będą wydawane w godz. 12:15 – 14:00. Wprowadza się dwie przerwy 20 minutowe, w godz. 12:15 – 12.35 z przeznaczeniem dla uczniów klas I i II oraz 13:20 – 13:40 z przeznaczeniem dla uczniów klas III i IV. Uczniowie, którzy w godz. 12:35 – 13:20 oraz 13:40 – 14:00 mają przerwę śródlekcyjną mogą korzystać ze stołówki bez względu, z której są klasy.
 4. Zobowiązuje się, korzystających ze stołówki do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 5. W kolejce obowiązują zasady dystansu społecznego.
 6. Przed stołówką ustawiony zostanie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 7. Obiady będą wydawane w porcjach na talerzach(zarówno zupa, jak i drugie danie) dla poszczególnych uczniów, wraz z kompletem sztućców.
 8. Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach, przy których są wolne miejsca (zabrania się przestawiania krzeseł do innych stolików).
 9. Po spożyciu posiłku naczynia oraz sztućce należy odnieść do miejsca w tym celu wyznaczonego.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 11. Stoliki, a także oparcia krzeseł będą dezynfekowane po każdym użyciu.

Regulamin stołówki szkolnej

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych
u p. Jolanty Haziak- kierownik gospodarczy lub u p. Zofii Matysiak - intendentki
szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły
w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
4. Cena za jeden obiad wynosi 6,00 zł.
5. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701.
6. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel. 68 4707025 i kierownik
gospodarczy tel. 68 4707024.
7. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić dzień wcześniej do godz.15.00.
§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 14.00.
2. W czasie obiadu w stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
3. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a torby w miejscu do tego
przeznaczonym.
4. Przed wejściem do stołówki należy zadbać o higienę rąk.
5. Podczas spożywania obiadu należy zachować ciszę, czystość i kulturę.
6. Po zakończeniu posiłku należy zasunąć krzesło, odnieść naczynia do okienka przy
zmywalni i wrzucić brudne sztućce do pojemnika obok okienka.
7. Każdy powinien szanować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stołówki.
8. W stołówce spożywamy wyłącznie posiłki tu wydawane.
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczeń nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony
prawa do korzystania ze stołówki.