Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Informacja dla maturzystów

dotycząca przeprowadzania egzaminu maturalnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin możecie przyjść wyłącznie jeśli jesteście zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Nie możecie przystąpić do egzaminu, jeżeli przebywacie w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami jesteście objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż zdający oraz pracownicy szkoły zaangażowani w organizację egzaminu, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.3. Nie powinniście wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.4. Na egzaminie każdy z Was korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.

1.5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Jeśli przystępujecie do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będziecie mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, w sali 8

1.7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia – w sali 9.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) powinniście mieć zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły możecie wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Was o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Jesteście zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa macie, kiedy:

 1. podchodzi do Was nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Was pytanie
 2. wychodzicie do toalety
 3. kończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzicie z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.

2.5. Zarówno Wy, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Jeśli ktoś spośród Was, ze względów zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi OKE

2.7. Nie możecie przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Przy każdym wejściu do szkoły będzie wywieszona informacja:

 1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 2. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 4. zawierająca numery telefonów do służb medycznych
 5. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

3.2. Przy każdym wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. W przypadku egzaminu z j. polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, obok niego, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, z którego koniecznie musicie skorzystać zanim sięgniecie do słownika.

3.5. Egzamin może będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, oraz w stołówce szkolnej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

3.6. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

3.7. W przypadku EM z informatyki stanowiska egzaminacyjne również będą zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego / osobami obsługującymi sprzęt. Jeżeli nie będzie to możliwe poszczególne stanowiska egzaminacyjne zostaną oddzielone przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.

3.8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostaną otwarte, tak abyście nie musieli ich otwierać. Wyjątek stanowią:

 1. egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne będą wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

3.9. Dla każdego z Was będzie zapewnione miejsce, w którym będziecie mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne pomieszczenie, wskazane w dniu egzaminu (informacja przy wejściu) – w zależności od Sali, w której będzie odbywał się egzamin. W pomieszczeniu tym, będą przygotowane przezroczyste foliowe worki, w których będziecie mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy powinniście zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.10. Na terenie szkoły wyznaczono pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – jest to gabinet pielęgniarki, na I piętrze bud.A

3.11. Na terenie szkoły należy zostało wyznaczone miejsce, wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej – sala 25

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze będą rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.2. Przed rozpoczęciem każdego egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni Wam o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.3. Musicie unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu ustala się następujące zasady wejścia na egzamin:

 1. Przychodzicie na egzamin o godz.8.30 lub 13.30 (wyjątek – jeśli pisze poniżej 10 osób – 8.45 lub 13.45)
 2. Wejście do budynku zależne jest od miejsca pisania egzaminu:
  1. Na egzamin z języka polskiego (PP) oraz matematyki (PP) – wchodzicie do szkoły wg następującego porządku:
   • grupa pisząca egzamin w sali gimnastycznej – wejście do sali od strony boisk;*
   • grupa pisząca egzamin w sali 11A i 12A – wejście boczne budynku A, od strony parkingu;*
   • grupa pisząca egzamin w stołówce szkolnej – wejście główne;*
   • grupa pisząca egzamin w sali 14 i 15 – wejście boczne budynku B.*
  2. Na egzamin z języka angielskiego (PP i PR):
   • grupa pisząca egzamin w sali 11A, 12A oraz stołówce szkolnej – wejście boczne budynku A, od strony parkingu;*
   • grupa pisząca egzamin w sali 12, 14 i 15 – wejście główne;*
   • grupa pisząca egzamin w sali 13, 21 i 22 – wejście boczne budynku B.*
  3. Na pozostałe egzaminy:
   • grupy piszące egzaminy w sali gimnastycznej – wejście do sali od strony boisk;*
   • grupy piszące egzaminy w sali 10A, 11A i 12A – wejście boczne budynku A, od strony parkingu;*
   • grupy piszące egzaminy w stołówce szkolnej – wejście główne;*

  UWAGA
  Osoby skierowane na egzamin z OKE wchodzą do szkoły wejściem głównym

  *harmonogram matur wraz z listami uczniów dołączony w odrębnym dokumencie

 3. Opuszczacie salę po egzaminie pojedynczo, a z budynku wychodzicie tymi samymi wejściami, którymi do szkoły weszliście, nie możecie gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin, wrażeniami po egzaminie powinniście dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4.4. Swoją obecność na egzaminie potwierdzacie podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.5. Możecie opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyliście pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyliście pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie możecie z niej wyjść.

5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu lub egzaminu w dostosowanych warunkach

5.1. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu sprawdzacie, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będziecie zdawać egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, powinniście mieć zakryte usta i nos.

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

6.2. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM – PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 1. pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu, poinformować dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 2. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a pozostałe osoby będą się ściśle stosować do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 4. w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną.

6.4. Konieczne będzie ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

6.5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.