Obiady październik

Odpłatność za obiady – październik 2018r.

23 dni obiadowe

od 01.10.2018 - 31.10.2018r.

23x 4,50 = 103,50 zł

wpłaty na konto od 01.10 - 07.10.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podać : nazwisko, imię i klasa .

Wpłaty należy pomniejszyć o odpisy dokonane w poprzednim miesiącu.

Informacji udziela intendent szkoły: tel. 684707025 lub 684707024

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Obiady wrzesień 2018

Odpłatność za obiady – wrzesień 2018r. 

15 dni obiadowych od  10.09.2018 -  28.09.2018

wpłaty na konto od 01.09 - 06.09.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podaćnazwisko, imię i klasa (gimnazjum lub liceum)

15x 4,50 = 67,50 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

                       Zofia Matysiak – intendent szkoły       tel. 684707025

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września o godzinie 9.00!

 

INFORMACJE NA TEMAT OBIADÓW SZKOLNYCH

Zapisy na obiady na nowy rok szkolny 2018/19 odbywać się będą u intendenta
w dn. 27.08.2018r. - 07.09.2018r. 

od godz. 8:00 do 13:00

telefonicznie lub osobiście

Wpłaty na rok szkolny 2018/19 przyjmujemy po dn.01 września 2018r.

Opłatę za korzystanie ucznia z obiadów na stołówce szkolnej Rodzic (opiekun prawny) uiszcza z góry od 01-go do 06-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek: 

                                26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje: imię, nazwisko dziecka oraz klasa ( gimnazjum, liceum).

Wpłatę pomniejszamy o ewentualne  nieobecności ucznia na obiedzie w danym miesiącu lub ewentualne zgłoszone nieobecności za miesiąc poprzedni.

W sytuacjach losowych o rezygnacji w danym dniu z obiadu należy poinformować do godz. 9:00

Prosimy o terminowe wpłaty na konto, co umożliwi nam wpisanie ucznia na listę.

Szanowni Rodzice !

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

Ponadto informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.

Wszelkich informacji na temat płatności za obiady udziela

                            

                             Intendent szkoły :     Zofia Matysiak , tel. 68 4707025  

OBÓZ INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

TERMIN: 3-5 WRZEŚNIA 2018

MIEJSCE: BRONKÓW/k. DYCHOWA, OŚRODEK „ KOŁATKA”

Przewidywana godzina wyjazdu: 10.00 - powrót: 13.00

 KOSZT: 230 zł (2 noclegi, dojazd w dwie strony, wyżywienie)

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców przy V LO w Zielonej Górze do 15 sierpnia 2018r.

nr 17 1090 1535 0000 0001 0148 4518 z dopiskiem: imię nazwisko ucznia, klasa – obóz integracyjny.

Po apelu inauguracyjnym 03 września uczniowie przechodzą z wychowawcami na miejsce parkingowe z bagażem podróżnym. Pół godziny przed apelem będzie można złożyć bagaże w salach lekcyjnych wyznaczonych dla każdej klasy. Szczegóły dotyczące sal będą zamieszczone na tablicy informacyjnej w dniu inauguracji.

Podczas obozu zostaną przeprowadzone testy poziomujące z języków obcych dla osób, które nie pisały ich w czasie wakacji.

Należy wziąć przybory szkolne, strój gimnastyczny oraz podpisaną przez rodziców zgodę na wyjazd. Link do pobrania zgody.

 

Back to Top