Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opis programu:

ZPWSE realizowany w Liceum nr 5 im. Krzysztofa Kieślowskiego ma za zadanie podnieść efektywność kształcenia i wychowania poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój zdolności oraz zainteresowań wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu; uczniów z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią społeczną. Ponadto realizacja programu ma umożliwić zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie tych uczniów, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Planuje się kontynuować założenia zaplanowane od września do grudnia (udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie kół zainteresowań rozwijających wiedzę i umiejętności, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego oraz zajęć terapii pedagogicznej).

Cele programu:

  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
  • Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.
  • Zapobieganie przerwania obowiązku szkolnego.
  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi.
  • Kształcenie umiejętności kluczowych.
  • Rozwój zainteresowań i uzdolnień.
  • Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

Formy realizacji:

1.Warsztaty filmowe – nauczyciel prowadzący: Beata Paramonczyk
2. Zajęcia z matematyki – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Bluszcz
3.Zajęcia laboratoryjne z biologii – nauczyciel prowadzący: Małgorzata Maj, Ewa Kosarzycka – Łojko
4. Zajęcia laboratoryjne z chemii – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Markowska
5. Zajęcia literacko – kulturowe dla klas III – nauczyciel prowadzący: Violetta Dudziak
Back to Top